typo - Friday and Saturday

dscf4711.jpg
dscf4711.jpg
dscf4712.jpg
dscf4712.jpg
dscf4713.jpg
dscf4713.jpg
dscf4714.jpg
dscf4714.jpg
dscf4715.jpg
dscf4715.jpg
dscf4716.jpg
dscf4716.jpg
dscf4717.jpg
dscf4717.jpg
dscf4718.jpg
dscf4718.jpg
dscf4719.jpg
dscf4719.jpg